Assurmifid

Service tussenkomst

Aan de hand van dit document stellen wij u onze diensten voor.

U vindt hierbij informatie over de diensten die wij leveren, de vergoedingen die wij ontvangen, ons klachtenbeheer, alsook alle nuttige contactgegevens. Dit document is louter ter informatie en verbindt u tot niets. U bent dus niet verplicht om bij ons eender welk product of dienst te onderschrijven.

Wij zijn we?

Scopius begeleidt U omtrent het opbouwen van uw vermogen, het beheer van uw vermogen en de bescherming van uzelf, uw gezinsleden en uw vermogen. Tevens begeleiden we U bij het uitwerken en opvolgen van uw pensioenplanning.

Wie controleert onze werking?

De FSMA (Financial Services and Markets Authority) is één van de Belgische instellingen die controle uitoefenen op de financiële sector. De FSMA is gevestigd te Congresstraat 12-14 in 1040 Brussel. Zij houdt een register bij van alle dienstverleners in verzekeringen. U kunt de lijst consulteren op haar website www.fsma.be. Ons kantoor is geregistreerd bij de FSMA als verzekeringsmakelaar onder het nummer 106714A.
Wat mag u van ons verwachten?

U onderschrijft niet iedere dag een verzekeringsproduct. U kunt daarom rekenen op ons vakkundig advies en oplossingen aangepast aan uw behoeften en levensloop.

Wij begeleiden u in volgende domeinen:

 • de bescherming van uw gezin
 • het veiligstellen van de goede afloop van uw plannen
 • het waarborgen van uw professionele verbintenissen
 • de voorbereiding van uw pensioen
 • het opbouwen van uw vermogen (spaar en/of beleggingsverzekering)
 • de overdracht van uw vermogen
 • levensverzekeringen
 • schuldsaldoverzekeringen
 • de bescherming van uw inkomen bij werkloosheid, ongeval, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid
 • de bescherming van de omzet van uw vennootschap tegen het wegvallen van de bedrijfsleider
 • de bescherming en pensioenopbouw van de werknemers van uw vennootschap

Dankzij de verschillende expertisedomeinen kunnen we u een globale aanpak waarborgen, uitgaande van uw persoonlijke situatie en behoeften. Deze vormen immers het uitgangspunt van elk advies dat wij u formuleren. We beschikken over een uitgebreide en parate kennis die voortdurend wordt bijgeschaafd tijdens verschillende opleidingen. In een aantal gevallen doen we beroep op externe experten om u het beste advies te waarborgen (fiscalisten, accountants, notarissen, …).

Wat verwachten wij van u?

Wij hebben enkele inlichtingen nodig over uw persoonlijke financiële situatie, uw gezinssituatie, alsook over uw wensen en behoeften. Deze inlichtingen helpen ons om u de meest geschikte oplossing aan te bieden tegen de juiste prijs (bijvoorbeeld rekening houdend met uw hobby’s, uw gezondheidstoestand, de landen waar u vaak reist, …). U heeft zo de garantie nooit over- of onderverzekerd te zijn.

 • Wij kunnen u beter adviseren als u ons juiste en volledige informatie verstrekt.
 • Voor een aantal diensten zijn wij door de wet verplicht om een kopie te maken van uw identiteitskaart.
 • Het is belangrijk dat wij een zicht hebben op de verzekeringen die u al heeft. Zo vermijden we dat u over-, onder- of slecht verzekerd bent.
 • Voor een aantal meer risicovolle producten moeten we u een vragenlijst voorleggen om uw beleggersprofiel te bepalen. Zo waken we erover dat onze oplossing past bij het risico dat u bereid bent te nemen.
 • Wij moeten een zicht krijgen op elke wijziging die een impact kan hebben op uw financiële situatie (huwelijk, samenwonen, scheiding, geboorte, wijzigingen in uw beroepsloopbaan, …). Zo kunnen wij u optimaal adviseren en uw contracten aanpassen op basis van uw wijzigende behoeften.
 • Wij vragen u om alle documenten die u van ons ontvangt na te lezen en de juistheid na te gaan. Als u een fout vaststelt vragen wij u om ons dat zo spoedig mogelijk te melden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Type van dienstverlening

Volgens uw wensen bieden wij 3 verschillende types van dienstverlening aan: 1) u enkel adviseren, 2) u enkel assisteren bij het onderschrijven van een verzekeringscontract dat u zelf gekozen heeft, 3) ofwel een combinatie van beide diensten.

Enkel advies (stappen 1, 2)

U ontvangt enkel een advies over de verzekeringsoplossing die best past bij uw situatie.

❶ Inventaris

Wat is uw persoonlijke situatie?

❷ Analyse

Welke oplossing past best bij uw behoefte en situatie?

❸ Product

Welk product is voor u het meest geschikt?

❹ Contract

U heeft uw keuze gemaakt? Wij zorgen voor de opmaak van het contract.

❺ Opvolging

Wij passen ons advies aan volgens de evolutie van uw behoeften.

CONTRACT

Enkel onderschrijving (stappen 4 & 5)

U bepaalt het product dat u nodig heeft. Wij zorgen voor de opmaak van het verzekeringscontract dat u ons gevraagd heeft. Wij raden deze optie af in kader van spaar- en beleggingsverzekeringen.

❶ Inventaris

Wat is uw persoonlijke situatie?

❷ Analyse

Welke oplossing past best bij uw behoefte en situatie?

❸ Product

Welk product is voor u het meest geschikt?

❹ Contract

U heeft uw keuze gemaakt? Wij zorgen voor de opmaak van het contract.

❺ Opvolging

Wij informeren u over de evolutie van uw contract en passen het zo nodig aan.

CONTRACT

Combinatie (stappen 1, 2, 3, 4 en 5)

U ontvangt advies over de verzekeringsoplossing die best past bij uw situatie en wij zorgen voor de opmaak van de overeenstemmende verzekeringscontracten.

❶ Inventaris

Wat is uw persoonlijke situatie?

❷ Analyse

Welke oplossing past best bij uw behoefte en situatie?

❸ Product

Welk product is voor u het meest geschikt?

❹ Contract

U heeft uw keuze gemaakt? Wij zorgen voor de opmaak van het contract.

❺ Opvolging

Wij passen ons advies aan volgens de evolutie van uw behoeften.

Wij informeren u over de evolutie van uw contract en passen het zo nodig aan.

5 stappen voor een contract op maat

❶ Inventaris

Tijdens deze eerste stap verzamelen we alle informatie over uw persoonlijke situatie, uw behoeften en projecten. We stellen met u een overzicht op van uw inkomsten, uw uitgaven en uw vermogen. We staan ook stil bij uw toekomstverwachtingen. We maken zo een onderscheid tussen uw objectieven op korten, middellange en lange termijn. Hoe meer informatie u ons geeft, hoe beter het advies dat u van ons mag verwachten.

❷ Analyse

Wij analyseren de mogelijke oplossingen op basis van uw financiële situatie, uw kennis en ervaring met financiële producten, uw projecten en doelstellingen. U hebt zo alle kaarten in handen om vooruit te zien en de juiste keuzes te maken.

De volgende thema’s kunnen hierbij aan bod komen:

< >Hoe kan ik mijn gezin optimaal beschermenHoe kan ik mijn financiële situatie beschermen tegen tegenslag (invaliditeit, ongeval, overlijden, onverwachte uitgaven, scheiding, …)Hoe kan ik de goede afloop van mijn plannen veiligstellenHoe vul ik mijn inkomenstekort op bij pensioneringHoe kan ik gerichter sparen en beleggen volgens mijn profielHoe bereid ik de overdracht van mijn vermogen voor (successie, schenking,…) Hoe waarborg ik de verbintenissen van mijn vennootschap en haar continuïteit

❸ Product

Op basis van de analyse van de best passende oplossing stellen wij u een product voor. Wij lichten u alle kenmerken toe van dit product, alsook alle voor- en nadelen, de risico’s en het niveau van zekerheid die het u biedt. Wij verzekeren er ons van dat alles duidelijk is voor u.

❹ Contract

U hebt uw keuze gemaakt? Wij zorgen vervolgens voor de opmaak van het contract. Tijdens deze stap zullen wij u nog enkele inlichtingen en documenten moeten vragen die nodig zijn voor de contractopmaak. De ondertekening van het contract is tenslotte het moment om samen met u na te gaan of alles voldoet aan uw verwachtingen.

❺ Opvolging

Wij blijven aan uw zijde en volgen de situatie nauwgezet op.

Ons advies: Uw persoonlijke situatie kan evolueren. Het is dus belangrijk om regelmatig na te gaan of ons advies nog overeenstemt met uw behoeften. Indien nodig passen wij ons advies aan.

Het contract: Als uw contract niet meer voldoet aan uw behoeften begeleiden we u tijdens de aanpassing van uw contract. Wij informeren u ook proactief als bepaalde elementen van uw contract zouden wijzigen. Als u recht heeft op een uitkering van uw contract (invaliditeit, werkloosheid, overlijden, pensioen, …) staan wij aan uw zijde en aan die van uw gezin. We regelen zo spoedig mogelijk alle formaliteiten.

Onafhankelijk of verbonden aan een verzekeringsmaatschappij?

Tijdens stap 3 stellen onze medewerkers u een aantal producten voor. Als verzekeringsmakelaar handelen we volledig onafhankelijk van verzekeringsmaatschappijen. We zullen u daarom offertes voorstellen van verschillende maatschappijen.

Uw privéleven

Het respect voor uw privéleven is één van onze prioriteiten. Wij waarborgen dat uw gegevens beheerd worden in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt als informatie voor ons kantoor. Zij worden in principe niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van verzekeringsmaatschappijen. Ons kantoor verbindt er zich toe u voorafgaandelijk toestemming te vragen als wij uw gegevens willen overmaken aan derden. U hebt op ieder ogenblik het recht om uw gegevens te controleren, recht te laten zetten, alsook verzet aan te tekenen tegen het gebruik ervan. Voor iedere vraag met betrekking tot de bescherming van uw gegevens kan u ons contacteren per e-mail: info@scopius.be of per post: Scopius bvba, Franklin Rooseveltlaan 441, 9000 Gent.

Uw gegevens laten ons toe om u te informeren over diensten die u mogelijk interesseren door middel van direct marketing acties. Als u niet wenst dat wij u dergelijke informatie bezorgen via direct marketing acties kan u ons dat laten weten via e-mail: info@scopius.be.

Recht

De contracten worden opgesteld volgens het Belgisch recht.

Belangenconflicten

Om het belang van onze klanten veilig te stellen heeft ons kantoor een beleid opgesteld om belangenconflicten te identificeren, te vermijden, op te volgen en te beheren. U vindt een overzicht van de maatregelen die we nemen in het document “Belangenconflictenbeleid” dat u terugvindt op onze website: www.scopius.be

Onze verloning

Ons kantoor ontvangt commissies van verzekerings-maatschappijen als vergoeding voor onze verzekerings-bemiddelingsdiensten. Ons kantoor kan bovendien een vergoeding ontvangen van de verzekeringsmaatschappij in kader van het beheer van een verzekeringsportefeuille bij deze maatschappij of in het kader van taken die wij voor rekening van die maatschappij uitvoeren. Wij informeren u over deze vergoedingen in alle transparantie. Zij laten ons toe om onze werkingskosten te financieren, de permanente vorming van onze medewerkers, alsook de marketing- en infrastructuur-kosten.

Hoe kan u ons contacteren?

U kunt ons op verschillende manieren bereiken.

In ons kantoor

Ons kantoor is gelegen te Franklin Rooseveltlaan 441, 9000 Gent. Wij zijn open van maandag tot vrijdag steeds na afspraak.

Per post

U kunt ons bereiken op volgend adres: Franklin Rooseveltlaan 441, 9000 Gent

Per telefoon

Van 08:30u tot 12:30u kan u ons telefonisch bereiken op het nummer: 09/324 58 14.

Per e-mail

U kunt ons bereiken op ons algemene adres: info@scopius.be

Onze website

U vindt de algemene informatie over onze diensten en producten op www.scopius.be

Ons Ondernemingsnummer en bankrekeningnummer

Ond. nr.: BE0822.446.271

Bankrekening nr.: IBAN BE94 0017 2634 9214 - BIC GEBA BE BB.

Communicatietaal

Wij communiceren met u in het Nederlands of het Frans.

 


Beleid met betrekking tot verloning, geschenken en voordelen in natura van Scopius bvba

106714 A

Van toepassing vanaf 30 april 2014

Ons kantoor is er zich van bewust dat verloning van onze medewerkers evenals het ontvangen van geschenken en voordelen in natura mogelijk voor belangenconflicten kunnen zorgen met cliënten.

In het licht hiervan voert ons kantoor een beleid met betrekking tot verloning, geschenken en voordelen in natura.

Verloning

Om de dienstverlening te optimaliseren heeft ons kantoor er voor gekozen om voor haar medewerkers deels met variabele verloning te werken. Deze variabele vergoedingen zullen echter steeds aan de volgende principes voldoen:

PRINCIPE 1: BEPERKTE VARIABELE VERGOEDING

De variabele vergoeding zal ten allen tijde slechts een beperkt deel uitmaken van de totale vergoeding.

PRINCIPE 2: GEEN COMMERCIËLE DOELSTELLINGEN PER PRODUCT

De variabele vergoeding niet wordt bepaald op basis van de verkoop van welbepaalde producten (geen zgn. ‘product van de maand’), maar zal steeds worden bepaald op basis van een globaliteit van prestaties, waaronder:

 • Kwaliteit van het geleverde werk;
 • Tevredenheid van de cliënten;
 • Globale commerciële doelstellingen;
 • Kennis van de AssurMiFID-regelgeving.

De periode die in overweging wordt genomen voor de toekenning van een variabele vergoeding zal steeds voldoende lang zijn.

Geschenken en voordelen in natura

Behoudens kleine en in de praktijk gangbare relatiegeschenken verbiedt ons kantoor (inclusief haar medewerkers) het om klanten voordelen in natura en/of geschenken te geven aan cliënten en/of te ontvangen van cliënten.

Ons kantoor ziet er ook op toe dat noch aan het kantoor, noch aan haar medewerkers van verzekeringsmaatschappijen welke incentives (reizen, restaurantbezoeken, multimedia-apparaten, …) dan ook worden ontvangen.

 


Beleid met betrekking tot belangenconflicten

Sinds 30 april 2014 is de AssurMiFID–regelgeving van toepassing op ons kantoor. Overeenkomstig deze gedragsregels voert ons kantoor een beleid met betrekking tot het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (i) ons kantoor en de met haar verbonden personen en een cliënt of (ii) tussen meerdere cliënten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor.

Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de cliënt worden geschaad. Het gaat concreet om de situaties waarbij:

 • winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • ons kantoor een financiële drijfveer heeft om bepaalde cliënten te laten voorgaan of anders te behandelen;
 • waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • waarbij ons kantoor van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding ontvangt

Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliënt primeert. Het gaat onder meer om:

 • een gepaste interne organisatie die toeziet op een efficiënt belangenconflictenbeleid;
 • een consequente toepassing van de behoefte- en geschiktheidsbeoordeling voor elke cliënt;
 • een aangepast verloningsbeleid voor de met ons kantoor verbonden personen;
 • een beleid dat er op toeziet dat ons kantoor en de met haar verbonden personen op de hoogte zijn van de AssurMiFID-reglementering;
 • een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliënt;
 • een beleid inzake het ontvangen van voordelen in natura en geschenken;
 • een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien nodig zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

 

Wanneer er onvoldoende garanties zouden zijn dat ons belangenconflictenbeleid voldoende effectief is, zal u transparantie gegeven worden omtrent het (mogelijk) belangenconflict opdat u een geïnformeerde beslissing kan nemen.

U heeft het recht een kopie op te vragen van het volledige belangenconflictenbeleid.
U kan ons bereiken op het volgende e-mailadres: info@scopius.be